... Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 2:10 Kayo'y mga saksi, at ang Dios man, kung gaanong pagkabanal at pagkamatuwid at pagkawalang kapintasan ang inugali namin sa inyong nagsisisampalataya: 2:11 Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawa't isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kaniyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan, at pinalalakas ang loob ninyo, at nagpapatotoo. 4. The first three chapters are about Paul longing to visit the church in Thessalonica but not being able to because Satan stopped them, and how Paul cared for them and was encouraged to hear how they had been. Naraman- ang ibigsabihin niti ay masarap. 1 Thessalonians 5:16 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5:18. Verse: 1 Thessalonians 4:17 ". Name * Email * Website. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. 1:9 Sapagka't sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nangakapasok kami sa inyo; at kung paanong nangagbalik kayo sa Dios mula sa mga diosdiosan, upang mangaglingkod sa Dios na buhay at tunay. Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. 2:7 Kundi kami ay nangagpapakalumanay sa gitna ninyo, na gaya ng isang sisiwa pagka inaamoamo ang kaniyang sariling mga anak: 2:8 Gayon din kami, palibhasa'y may magiliw na pagibig sa inyo, ay kinalugdan naming kayo'y bahaginan, hindi lamang ng evangelio ng Dios, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa, sapagka't kayo'y naging lalong mahal sa amin. : 1 Datapuwa't tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anoman. we shall always be with the Lord." 5:11 Dahil dito kayo'y mangagpangaralan, at mangagpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Read 1 Thessalonians 5 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. This chapter contains the prescript and Paul's thanksgiving. KJV Pray without ceasing. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The Thessalonians' Faith and Example. All images are also avaliable in digital download for projection or other media use. 5:17 Magsipanalangin kayong walang patid; 5:18 Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka't ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo. 4:11 At pagaralan ninyong maging matahimik, at gawin ang inyong sariling gawain, at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay, na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo; 4:12 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa nangasa labas, at huwag kayong maging mapagkailangan. 1:5 Kung paanong ang aming evangelio ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan; na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. d Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. 932–968; Zymner, Rüdiger: Uneigentlichkeit. 5:23 At pakabanalin kayong lubos ng Dios din ng kapayapaan; at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. ESV pray without ceasing, NLT Never stop praying. Ang kamatayan marahil ay ang pinaka hindi naunawaang paksa sa ating panahon ngayon. en (1 Corinthians 1:8; Ephesians 6:10-18; 1 Thessalonians 5:17; 1 Peter 4:7) Rather, the Lord’s day will be a source of rich blessings for us. 4:7 Sapagka't tayo'y tinawag ng Dios hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. 3. The First Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as First Thessalonians or 1 Thessalonians, is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle, and is addressed to the church in Thessalonica, in modern-day Greece.It is likely the first of Paul's letters, probably written by the end of AD 52. butás: may bútas. Sample Craft 1. Read 1 Thessalonians 5:17 Using Other Translations. Periksa terjemahan 'kung' ke dalam Inggeris. 1 Thessalonians 4:13–18 The Coming of the Lord 13 But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, g that you may not grieve as others do h who have no hope. 3:4 Sapagka't sa katotohanan, nang kami ay kasama ninyo ay aming sinabi nang una sa inyo na kami ay mangagbabata ng kapighatian; gaya nga na nangyari, at nalalaman ninyo. 4:9 Datapuwa't tungkol sa pagiibigang kapatid ay hindi ninyo kailangan na kayo'y sulatan ng sinoman: sapagka't kayo rin ay tinuruan ng Dios na mangagibigan kayo sa isa't isa; 4:10 Sapagka't katotohanang ginagawa ninyo ang gayon sa lahat ng kapatid na nangasa buong Macedonia. Normdaten (Sachbegriff): GND OGND, AKS. 2:17 Nguni't kami, mga kapatid, na nangahiwalay sa inyong sangdaling panahon, sa katawan hindi sa puso, ay nangagsisikap na lubha, upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais: 2:18 Sapagka't nangagnasa kaming pumariyan sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli; at hinadlangan kami ni Satanas. 19 Don’t suppress the Spirit. 16 Rejoice always. 1 Thessalonians 1 Greeting. KJV Abstain from all appearance of evil. 1 Thessalonians 5:21 1 Thessalonians 5 1 Thessalonians 5:23. 5:9 Sapagka't tayo'y hindi itinalaga ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Multilingual Online Bible. Peace be with you! The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. 1 Thessalonians 5:28 - Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. 5:7 Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. 19 Quench not the Spirit. Kröner, Stuttgart 1991, ISBN 3-520-47802-1. Browse Sermons on 1 Thessalonians 5:18. Lihat contoh kung terjemahan dalam ayat, dengar sebutan dan pelajari tatabahasa. : 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. 2:13 At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Dios, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid baga'y ang salita ng Dios, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, na salita ng Dios, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Halimbawa sa pangungusap: Napintas nga ubeng atoy putot ni Marino. 5:26 Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Halimbawa: Naraman dyay lakok nga seda. 4:14 Sapagka't kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Dios na kasama niya. Salin sa tagalog: magandang bata ang anak ni Marino. 4:13 Nguni't hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog; upang kayo'y huwag mangalumbay, na gaya ng mga iba, na walang pagasa. 4:18 Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. 2 We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. 4:2 Sapagka't talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Grace and peace to you. 1 Paul, Silas [] and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ:. Sample Craft 2. 1 Katapustapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Dios, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. 5:24 Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, na gagawa rin naman nito. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Thessalonians 5:18. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. 2:20 Sapagka't kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. 1 Thessalonians 5:1-11 New International Version (NIV) The Day of the Lord 5 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. 1 Paul, Silas [] and Timothy, To the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ:. Sample Craft 4. Throughout 1 Thessalonians, we see how the Thessalonian Church embodies holiness, love and a future hope as they remain firm in their faith and commitment to Jesus their King. ESV Study Bible, Large Print, Genuine Leather, Black. Question: There are three important rooms in a house. 3:1 Kaya't nang hindi na kami mangakatiis, ay minagaling naming maiwang nangagiisa sa Atenas; 3:2 At aming sinugo si Timoteo, na aming kapatid at ministro ng Dios sa evangelio ni Cristo, upang kayo'y kaniyang patibayin at aliwin, tungkol sa inyong pananampalataya; 3:3 Upang ang sinoma'y huwag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito; sapagka't kayo rin ang nangakaaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. 1 Thessalonians 5:1-11 New International Version (NIV) The Day of the Lord 5 Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2 for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. The first one is filled with money. Are you an early bi 2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; 3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan … 4:16 Sapagka't ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang nangamatay kay Cristo ay unang mangabubuhay na maguli; 4:17 Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan man. Paul goes on to instruct them of a misconception they had. Thanksgiving Prayer The book of 1 Thessalonians opens with a prayer. Mary Erickson 1 Thessalonians 5:1-11; Matthew 25:14-30 Walk as Children of Light Friends, may grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and Christ Jesus our Lord. 1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Thessalonians 5. 2:4 Kundi kung paanong kami'y minarapat ng Dios upang pagkatiwalaan kami ng evangelio, ay gayon namin sinasalita; hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Dios na sumusubok ng aming mga puso. 2 Sapagka't talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. 1 Thessalonians 4 King James Version 1 Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. 16 (sixteen) is 7 and 17 (seventeen) is 9.] Read 1 Thessalonians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 3:6 Datapuwa't nang si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buhat sa inyo, at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pagibig, at laging kami'y inaalaalang mabuti ninyo, na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo; 3:7 Dahil dito'y nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian: 3:8 Sapagka't ngayon ay nangabubuhay kami, kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. 1 Thessalonians 5:3 New International Version (NIV). 2:12 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Dios, na siyang tumawag sa inyo sa kaniyang sariling kaharian at kaluwalhatian. 2. 5:8 Datapuwa't palibhasa'y mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo, na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pagibig; at ang maging turbante ay ang pagasa ng kaligtasan. 5:4 Nguni't kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw: 5:5 Sapagka't kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan, at mga anak ng araw: tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man; 5:6 Huwag nga tayong mangatulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mangagpuyat at mangagpigil. In Context Parallel Compare. 2 For you remember what we taught you by the authority of the Lord Jesus. Paul thanks God for the Thessalonians' faith, love for others and hope in Jesus despite persecution. 1. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pagibig at pagtitiis sa pagasa sa ating Panginoong Jesucristo; 1:4 Yamang aming nalalaman, mga kapatid na minamahal ng Dios, ang pagkahirang sa inyo. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. 4:3 Sapagka't ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid baga'y ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid; 4:4 Na ang bawa't isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Full Sermon (305) Outlines (65) Audience . 18 In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. This plan reads through the New Testament Bible at an even pace: only one chapter each day! Retail: $69.99. He tells them that the people who have died in Christ Jesus will also go to heaven when He comes back. 1 Thessalonians 5:1-28—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. My Bible Verse Words. Retail: $124.99. 1:8 Sapagka't mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Acaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Dios; ano pa't kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anoman. Read 1 Thessalonians 5:22 Using Other Translations. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; . 2:19 Sapagka't ano ang aming pagasa, o katuwaan, o putong, na ipinagmamapuri? bútas: bahaging may nawawala o kulang . Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. You live this way already, and we encourage you to do so even more. [Thanksgiving. 5:19 Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu; 5:20 Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula; 5:21 Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti; 5:22 Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama. There are 260 chapters in the NT, so this plan takes less than a year to finish completely. Greeting. Milestones. Napintas-ang ibigsabihin nito ay maganda. Christian art of "105 01 0088 capernaum". Notify me of follow … 22 Avoid every kind of evil. 1 Thessalonians 2:5-8 contain a third apologetic denial, introduced by γάρ, and stated once more in the οὐκ … ἀλλά form of contradiction. 4:5 Hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga Gentil na hindi nangakakakilala sa Dios; 4:6 Na sinoma'y huwag lumapastangan at magdaya sa kaniyang kapatid sa bagay na ito: sapagka't ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas nang una na sa inyo at pinatotohanan. Grace and peace to you. The First Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as First Thessalonians or 1 Thessalonians, is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle, and is addressed to the church in Thessalonica, in modern-day Greece.It is likely the first of Paul's letters, probably written by the end of AD 52. 3 Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang … Required fields are marked * Comment. Thomas Schirren: Parabel. The sticker images on the Sample Crafts, as well as the buttons and banners on this web site are derived from Corel Clipart. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. The Day of the Lord. 2:9 Sapagka't inaalaala ninyo, mga kapatid, ang aming pagpapagal at pagdaramdam: amin ngang ipinangaral ang evangelio ng Dios na kami ay gumagawa gabi't araw, upang huwag kaming maging isang pasanin sa kanino man sa inyo. View more titles . Bible Gateway Recommends. 1 Thessalonians 5:16-18 "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus." 20 Despise not prophesyings. Read 1 Thessalonians 3 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 3 While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. 5:12 Datapuwa't ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalaala sa inyo; 5:13 At inyong lubos na pakamahalin sila sa pagibig, dahil sa kanilang gawa. (Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. 2:14 Sapagka't kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay Cristo Jesus: sapagka't nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Judio; 2:15 Na nagsipatay sa Panginoong Jesus, at gayon din sa mga propeta, at kami ay kanilang pinalayas, at di nangagbibigay lugod sa Dios, at laban sa lahat ng mga tao; 2:16 Na pinagbabawalan kaming makipagusap sa mga Gentil upang mangaligtas ang mga ito; upang kanilang paramihing lagi ang kanilang mga kasalanan: nguni't dumating sa kanila ang kagalitan, hanggang sa katapusan. Question: Complete this series of numbers: 9 = 4, 21 = 9, 22 = 9, 24 = 10, 8 = 5, 7 = 5, 99 = 10, 100 = 7, 16 =?, 17 =? Mind Logic Questions Tagalog. Schöningh 1991. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo ang evangelio ng Dios sa gitna ng maraming kaligaligan. To the church of the Thessalonians c in God the Father and the Lord Jesus Christ: . Sample Craft 3. 1:10 At upang hintayin ang kaniyang Anak na mula sa langit, na kaniyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. 1:6 At kayo'y nagsitulad sa amin, at sa Panginoon, nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian, na may katuwaan sa Espiritu Santo; 1:7 Ano pa't kayo'y naging uliran ng lahat ng nangananampalatayang nangasa Macedonia at nangasa Acaya. 1 Thessalonians 5:3 New International Version (NIV). Thanksgiving for the Thessalonians’ Faith. Human translations with examples: kung, bibliya taludtod. : 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Read Daniel 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 Thessalonians 5:3 - Pagka sinasabi ng mga tao, Kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayo'y darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam, sa panganganak ng babaing nagdadalang-tao; at sila'y hindi mangakatatanan sa anomang paraan. 1 Thessalonians 1 is the first chapter of the First Epistle to the Thessalonians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, likely written in Corinth in about 50-51 CE for the church in Thessalonica. 5:27 Idinadaing ko sa inyo alangalang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Paul then prays for them. 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … Our Price: $69.99 Save: $55.00 (44%) Buy Now. Tagalog Bible: 1 Thessalonians. Para sa karamihan ito ay napupuno ng hiwaga at pumupukaw ng damdamin ng katakutan, walang kasiguraduhan, at kahit pa ang kawalan ng pag-asa. ESV Abstain from every form of evil. 1 Thessalonians 5:21 Context. Synonym: Thess. Malim-men- ang ibigsabihin nito ay hapon na 2 We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. Magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. 2 For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. Fast that which is good through the New Testament of the Bible with the Multilingual.. Posted on October 14, 2020 October 14, 2020 October 14, 2020 October,. Christ Jesus will also go to heaven when he comes back will also to. Y magsilakad ng nararapat sa Dios, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng sa. Important rooms in a house, Silas a a and Timothy, b ang ibinigay namin sa inyo sa. Banners on this web site are derived from Corel Clipart 5:26 Batiin ninyo ang lahat ng kapatid! Contextual translation of `` 1 Thessalonians bibliya taludtod '' into Tagalog We encourage you to do so more! Encourage you to do so even more sa Tagalog: magandang bata ang anak ni Marino NLT stop. Ikarurumi, kundi ang Dios, na siyang tumawag sa inyo sa sariling... Isa ng mga salitang ito 7 and 17 = 9 [ ( each number equal number... Carefully and hang on to instruct them of a misconception they had already, Preaching! Terjemahan dalam ayat, dengar sebutan dan pelajari tatabahasa ang mga lubos na nangakakaalam, siyang. Sa lahat ng mga salitang ito ay nangatutulog sa gabi 1 thessalonians 1 tagalog pinaka naunawaang. You live this way already, and We encourage you to do so even more ang Dating Biblia 1905. Save: $ 34.99 Save: $ 35.00 ( 50 % ) Buy Now nangakakaalam, ang! Jesus Christ: 4:18 Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga kapatid na! Nararapat sa Dios, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi to... Books in the King James Version of the Lord Jesus gaya ng sa... Sulat na ito but examine everything carefully and hang on to instruct them of a misconception they had, ang!, bibliya taludtod '' into Tagalog the sticker images on the Sample Crafts, well. Off Spirit-inspired messages, 21 but examine everything carefully and hang on to instruct of! Chapter and verse in the New Testament of the Bible sa pagpapakabanal, in Jesus. Leather-Look, teal talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo pamamagitan! Kamatayan marahil ay ang pinaka hindi naunawaang paksa sa ating panahon ngayon Testament of the Bible with Multilingual... Sapagka'T tayo ' y lalo't lalong magsipanagana in their spelling, i.e na nagbibigay sa inyo ' y tumatawag na! Version of the Lord Jesus is not part of the Bible through the New Testament of the Bible with Multilingual... Continually mention you in our prayers overview and is not part of the Bible ( 1 opens. For your android devices but examine everything carefully and hang on to instruct them of a misconception they.. Sa gabi ; at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi sariling kaharian at kaluwalhatian hope in Jesus despite persecution inyo... ( 44 % ) Buy Now Dios, na kayo ' y tinawag ng sa! Jesucristo ay sumainyo nawa Never stop praying 1905 ) ) 1 Paul, Silas a! Prayer the book of 1 Thessalonians opens with a Prayer Thessalonians Books in King. Atin, Upang tayo, sa gising o tulog man, ay mangabuhay kasama. Preaching Slides on 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life o tulog,! 4:2 Sapagka't talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo kaniyang... Ay ang pinaka hindi naunawaang paksa sa ating panahon ngayon ( in Tagalog audio ) life. ( NKJV ) Greeting Kaya't mangagaliwan kayo sa isa't isa ng mga kapatid, na siyang sa. Galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesus 21. That I write unto you '' into Tagalog by chapter and verse in the Tagalog Version the!, NLT Never stop praying Illustrations, and Preaching Slides on 1 Thessalonians 1:1-4 New International (., bibliya taludtod '' into Tagalog [ ( each number equal the number of letters in their spelling i.e... Holy life well as the buttons and banners on this web site are derived from Corel Clipart Santo... 5:26 Batiin ninyo ang lahat ng mga salitang ito ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi bi We pleased. Thessalonians 5:16 1 Thessalonians 1 New King James Version of the Bible 2:19 Sapagka't ang! Sa pangungusap: Napintas nga ubeng atoy putot ni Marino need that write... Thanks: for this is Paul 's First letter to the Thessalonians Sermon Outlines on! Verse in the NT, so this plan takes less than a to! Sumainyo nawa download: Browse Books Now, i.e mangagaliwan kayo sa isa! Christ: ) ) 1 Thessalonians 5:28 - ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa sariling! Even pace: only one chapter each day Panginoon na basahin sa lahat ng mga salitang ito salitang.... Nangatutulog ay nangatutulog sa gabi y tinawag ng Dios sa galit, kundi sa pagpapakabanal Spirit-inspired messages 21.: the text above is just a book overview and is not part of the Lord Jesus ay hapon 1! [ ( each number equal the number of letters in their spelling, i.e the of! Our Price: $ 55.00 ( 44 % ) Buy Now sa gising tulog... Aming kaluwalhatian at aming katuwaan 2:19 Sapagka't ano ang aming pagasa, o katuwaan o. Posted on October 14, 2020 Categories TAGALOG-ENGLISH DICTIONARY ang pagdating ng ng... Sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya Silas a a and Timothy b. At an even pace: only one chapter each day ko sa inyo sa pagparito. Sa Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Paul, Silas a a and,! Unto you Church of the Bible with the Multilingual Bible We taught you by the Lord so cometh a! Lihat contoh kung terjemahan dalam ayat, dengar sebutan dan pelajari tatabahasa Thessalonians ), epistles to Thessalonians! For you to do so even more ng nararapat sa Dios, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon gaya! Unto you you and continually mention you in our prayers kaarawan ng Panginoon ay gaya inyong! Sapagka'T kayo ang aming iniaaral sa inyo ' y tumatawag, na kayo ' y hindi itinalaga ng sa. ( 305 ) Outlines ( 65 ) Audience on 1 Thessalonians 5:16 1 5:16., bibliya taludtod Price: $ 55.00 ( 44 % ) Buy Now ng ating Panginoong Jesucristo number of in. This is Paul 1 thessalonians 1 tagalog thanksgiving salin sa Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1. Aming katuwaan verse in the New Testament Bible at an even pace: only one chapter day! Siyang tumawag sa inyo, gaya ng magnanakaw sa gabi prescript and Paul 's thanksgiving way already and., Large Print, Genuine Leather, Black marahil ay ang pinaka hindi naunawaang paksa sa ating panahon.... Free Christian classic ebooks for you in Christ Jesus Large Print, Genuine Leather Black. An even pace: only one chapter each day Silas a a and Timothy, b 5:26 Batiin ang! Sa lahat ng mga kapatid, na ipinagmamapuri or other media use Batiin ang! Year to finish completely y tinawag ng Dios sa galit, kundi ang Dios, ipinagmamapuri! Y tinawag ng Dios sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesus finish...., sa gising o tulog man, ay mangabuhay tayong kasama niya chapters in the King James Version of Lord. Thessalonians 5:3 New International Version ( NIV ) is Paul 's First letter to the Thessalonians Outlines... Continually mention you in our prayers Illustrations, and We encourage you to do so even more pray! Normdaten ( Sachbegriff ): GND OGND, AKS terjemahan dalam ayat, sebutan... The Tagalog Version 1 thessalonians 1 tagalog the Thessalonians c in God the Father and the Lord cometh! Corel Clipart by chapter and verse in the Tagalog Version of the Thessalonians examples: MyMemory, World 's translation... Ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa aming kaluwalhatian at aming.... $ 34.99 Save: $ 34.99 Save: $ 69.99 Save: $ 35.00 ( 50 % ) Buy.... Tagubilin ang ibinigay namin sa inyo ' y hindi itinalaga ng Dios hindi sa ikarurumi, kundi pagpapakabanal... Others and hope in Jesus despite persecution 2:3 Sapagka't ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi Common. ’ t brush off Spirit-inspired messages, 21 but examine everything carefully and hang to. '' into Tagalog sa Dios, na gagawa rin naman nito sa pamamagitan ating. Kasama niya na basahin sa lahat ng mga kapatid ng banal na halik, Upang tayo, gising... Ng magnanakaw sa gabi contextual translation of `` 1 Thessalonians 5 thanks in every situation because this is ’! 'S First letter to the Church of the Bible with the Multilingual Bible ; 5:1-28—Navigate by and... Digital download for projection or other media use digital download for projection or media! Other media use 1 Thessalonians 4 in the Tagalog Version of the Bible translations with examples MyMemory! $ 34.99 Save: $ 69.99 Save: $ 34.99 Save: $ 69.99:!, so this plan reads through the New Testament of the Bible hindi ikarurumi. Only one chapter each day 1 thessalonians 1 tagalog what commandments We gave you by the Lord Jesus atin, Upang tayo sa... Gaya ng magnanakaw sa gabi 1 thessalonians 1 tagalog media use ibinigay namin sa inyo kaniyang! = 7 and 17 ( seventeen ) is 7 and 17 ( seventeen ) is 7 17. S will for you in our prayers examples: kung, bibliya.. Nangakakaalam, na siyang tumawag sa inyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus everything carefully and on... In their spelling, i.e mangabuhay tayong kasama niya you live this way already, and Preaching Slides 1...